14) 2020-07-17

Apie senovės spartiečius, kurie žudė jau gimusius vaikus, pereitame bloge rašiau ne šiaip sau. O dabar įsivaizduokite žydų vaiką, moterį, žodžiu – bet kokį žydą, išlendantį iš po nacių egzekucijos sušaudytų žydų lavonų krūvos. Tokių ir panašių įvykių yra įvykę per Holokaustą, tie žmonės vadinami stebuklingai išsigelbėjusiais. Paprastai jiems pavyko pergyventi visą Holokaustą. O dabar įsivaizduokite, kad prie duobės ištisus mėnesius budi kokia nors nacių saugumo tarnyba – kad tik kas nors gyvas neišlįstų ir nepabėgtų.

Jei šias paraboles perkelti į šiuolaikinius laikus, tai būtų apie kovą dėl po bandymų abortuoti gimusių kūdikių gyvybių. 2002 m. JAV Senatas, valdžioje esant prezidentui George W. Bush, priėmė Gyvų gimusių kūdikių apsaugos įstatymą (angl. BAIPA), kuris gina kūdikių, gimusių po nesėkmingo priverstinio aborto bandymo, gyvybes. Tuo metu būsimasis JAV prezidentas Barack Obama tam intensyviai priešinosi:

Nacionalinis teisės į gyvybę komitetas (angl. NRLC): “Obama cover-up revealed on Born-Alive Abortion Survivors Bill“ (Atskleistas Obamos maskavimasis dėl Išgyvenusių abortą gyvų gimusių įstatymo priėmimo)

Kaip rašoma šiame 2008 m. straipsnyje, “naujai gauti dokumentai įrodo, kad 2003 m. Barack Obama, kaip Ilinojaus valstijos Senato komiteto pirmininkas, atmetė įstatymo projektą, skirtą apginti išgyvenusius abortą gyvus gimusius – netgi po to, kai specialistų grupė paredagavo šį projektą taip, kad jame pažodine kalba būtų aiškiai apribota jo galimybė įtakoti abortų atlikimą apskritai.“

“2002 m. BAIPA įsigaliojo po to, kai buvo pridėta “neutralumo išlyga“ tam, kad tiksliai konstatuoti, jog įstatymas neišreiškia jokio sprendimo jokia kryptimi dėl juridinio žmogaus statuso iki jo gimimo. Įstatymas buvo priimtas be prieštaraujančių balsų visuose Kongreso rūmuose.

Tuo metu Ilinojaus valstijos Senato narys Barack Obama aktyviai priešinosi BAIPA valstijos versijos priėmimui per tris įprastines įstatymų leidybos sesijas iš eilės. Jo opozicija šiam valstijos įstatymo patvirtinimui tęsėsi ir 2003 m. – netgi po to, kai NARAL (apie šią organizaciją žr. pereitame bloge) atšaukė savo pradinį pasipriešinimą federaliniam įstatymų projektui ir po to, kai galutinis federalinis įstatymo projektas įsigaliojo 2002 m. rugpjūtį.“

2004 m. Barackui Obamai kandidatuojant į JAV senatą, jo respublikonas oponentas viešai jam priminė tai, apkaltinęs infanticido rėmimu. Barack Obama pradėjo intensyviai tai neigti, teisindamasis tuo, kad priešinosi BAIPA projektui tik dėl to, kad jame nebuvo aiškiai atskirta teisė į negimusio žmogaus abortą. Tas teisinimasis truko 4 metus ir persikėlė į jo prezidentinę kampaniją. Visgi, kaip sako NRLC, “NRLC gauti dokumentai dabar įtikinamai parodo, jog visa Obamos gynyba yra grįsta nesąžiningu faktų iškraipymu.“

Tačiau tai dar ne viskas. Grįžtant prie spartiečių atvejo – jie žudė bet kokius gimusius kūdikius, o ne vien išgyvenusius po aborto. Nuo tokios lemties savo kūdikius tenka ginti ir amerikiečiams, nes, kaip rašoma Doug Mainwaring straipsnyje “Virginia Governor supports infanticide of babies born alive after failed abortions“ (Virdžinijos gubernatorius palaiko kūdikių, gyvais gimusių po nesėkmingų abortų, infanticidą):

“Žinomas kaip Anuliavimo įstatymas, Virdžinijos valstijos Delegatų rūmų (vienas iš dviejų šios valstijos įstatymų leidybos organų) įstatymo projektas Nr. 2491 panaikintų esamus vėlyvo nėštumo laikotarpio abortų ribojimus.

“Sekantis radikalaus Niujorko abortų pagal poreikį teisių išplėtimo pėdomis delegatės Tran įstatymo projektas su nerimą keliančiu aiškumu atskleidžia dėl kokios darbotvarkės mūsų nacijai kovoja šiuolaikinė Demokratų partija – abortai pagal poreikį iki pat gimdymo ir netgi po jo“, šio ryto pranešime sakė organizacijos Susan B. Anthony sąrašas prezidentė Marjorie Dannenfelser.“

Mat, kaip teigiama straipsnyje, “Northam (Virdžinijos valstijos gubernatorius iš Demokratų partijos) konkrečiai kalba apie gyvo kūdikio pagimdymą ir motinos atsiklausimą po to ar kūdikis turėtų gyventi, ar ne. Tai ne ginčas apie skubiąją (po lytinio akto) kontracepciją. Tai ne ginčas ar embrionas jaučia skausmą. Tai yra tvirtinimas, kad pilnai susiformavęs vaikas, gimęs gyvas turėtų būti nužudytas, jei motina sako, kad vaikas turi būti nužudytas.“

Taigi. Iki šiol rašiau vien apie kovą dėl teisės į gyvybę atskirose valstybėse, laikas tai būtų apžvelgti tarptautiniu mastu. Nes kokios dar žmogaus teisės gali būti svarbesnės už teisę į gyvybę? Kam žmogui teisė į laisvę, orumą, dalyvavimą rinkimuose ir pan., jei jam net negarantuota teisė gimti?

Apie gyvybės ir šeimos gynimą šiuo metu Jungtinėse Tautose rašoma šiame straipsnyje:

Mindaugas Buika “Gyvybės ir šeimos gynimas Jungtinėse Tautose“

“JAV ir sąjungininkų gyvybės gynimo pareiškime pabrėžtas įsitikinimas, kad ypatingas rūpinimasis visų žmonių, lyčių ir amžiaus grupių gyventojų – vyrų, moterų, kūdikių, jaunų žmonių ir senelių – sveikata, gerina visos bendruomenės gerovę ir kad šeima, kaip „pamatinė visuomenės institucija“, pelno didžiausios paramos. Plėtojant visuotinę ir visiems prieinamą sveikatos apsaugą, prioritetinis dėmesys turi būti skiriamas tiems, kurie yra didžiausios rizikos situacijose ir priklauso labiausiai pažeidžiamųjų grupei, tarp jų ir dar negimę kūdikiai. Be to, siekiant prasmingos ir sparčios pažangos sveikatos apsaugos srityje, visos valstybės turi susitelkti į tuos dalykus, kurie vienija, o ne skaldo tarptautinę bendriją požiūryje į kritiškai svarbius gyvybės gynimui klausimus. „Todėl mes neremiame naudojimą dviprasmiškų sąvokų ir išsireiškimų, tokių kaip seksualinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės Jungtinių Tautų dokumentuose, kadangi jos gali sumenkinti kritinį šeimos vaidmenį ir skatinti prieštaringas praktikas, tokias kaip abortai, aplinkybėse, kurių atžvilgiu nėra tarptautinio konsensuso ir kurios gali būti klaidingai interpretuojamos“, teigiama JAV sveikatos apsaugos ministro A. Azaro perskaitytame pareiškime. Gyvybės gynėjai remia šį atsiliepimą į tarptautinėje plotmėje bandomas primesti radikalaus feminizmo bei genderizmo ideologijų neomarksistines nuostatas, kuriomis dėl vadinamosios „pažangos“, stengiamasi, kad valstybės savo įstatymuose panaikintų visus suvaržymus negimusių kūdikių žudymui, vardan išsigalvotos moterų „teisės“ į abortą, neva įtvirtinančios lyčių lygybę.“

“Pažymėtina, kad JAV ir dvidešimties valstybių pareiškime teisingai kritikuojamos tarptautinės sekuliaristų pastangos skleisti su dorove ir sveikata prasilenkiančio vadinamojo „visapusiško seksualinio švietimo“ medžiagą. Dažnai tokiu būdu šis „švietimas“ įvairiose Europos šalyse pradedamas jau darželiuose, kai, nepaisant šeimų vaidmens ir atsakomybės, mažamečiai berniukai ir mergaitės supažindinami su įvairias seksualumo bruožais, kurie skatina iškrypimus, masturbaciją, ankstyvą lytinį gyvenimą, o ne skaistumą ir susivaldymą bei prasmingą rengimąsi santuokai. Todėl pareiškimo autorių įsitikinimu remtinas tik toks seksualinis švietimas, kuris pripažįsta pirmaeilį ir savo vaikus saugojantį šeimos vaidmenį tokiame auklėjime ir neapeina jaunus žmones žalojančio seksualinio elgesio pavojų. Kartu nurodoma, jog sveikatos apsaugos klausimuose ginant gyvybę ir šeimą yra svarbūs sveikos motinystės, AIDS prevencijos, smurto prieš moteris vengimo klausimai, siekiant, kad aukščiausi sveikatingumo standartai būtų prieinami visiems žmonėms per visą jų gyvenimą. Dedant šias pastangas būtina branginti kiekvieno asmens, ypač silpniausio ir pažeidžiamiausio, orumą, šeimos tvirtumą ir gerovę bei tam reikalingas tarptautinis solidarumas plataus konsensuso siekyje.“

Detaliau tai nagrinėjama šiame 2019 m. lapkričio 1 d. straipsnyje:

Susan Yoshihara, Ph.D. “Once more Trump keeps abortion out at UN Security Council“ (Trumpas dar kartą neprileidžia abortų prie Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos)

“Antrus metus iš eilės JAV neprileido su abortais susijusios kalbos į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl moterų krizių ir konfliktų atvejų. Tai pergalė Trumpo administracijai, kuri atkakliai siekė eliminuoti frazę “seksualinė ir reprodukcinė sveikata“ iš JT dokumentų. Tai smūgis europiečiams, kurie reikalavo, kad abortai būtų finansuojami kaip humanitarinė pagalba.

JAV norėjo pasistūmėti toliau ir pašalinti iš rezoliucijos bet kokias nuorodas į kitus dokumentus, kurie mini šią sąvoką. JAV nuolatinė atstovė prie JT Kelly Craft po vieningo balsavimo dėl rezoliucijos priėmimo pareiškė: “Mes negalime priimti nuorodų į “seksualinę ir reprodukcinę sveikatą“ nei jokių nuorodų į “saugų nėštumo nutraukimą“ ar kalbos, kuri skatintų abortus ar užsimintų apie teisę į abortus.“

Prie Obamos administracijos, nuorodos į “seksualinę ir reprodukcinę sveikatą“ atsirado dviejose pasikartojančiose rezoliucijose dėl moterų taikos ir saugumo, remiamose Prancūzijos ir kitų Europos nacijų ir palaikomose JT Moterų organizacijos bei JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Biuro. Šią savaitę Trumpo administracija ryžosi baigti tipišką rezoliucijos pasikartojimų perpatvirtinimo praktiką tam, kad išvengti nuorodų į jas.

Tai jau antras kartas per pastaruosius mėnesius, kai europiečių bandymai įtraukti abortus į Moterų taikos ir saugumo darbotvarkę žlugo. Jie buvo sustabdyti balandį, kai JAV pagrasino vetuoti paskutiniąją rezoliucijos versiją.

JAV pozicija pakeitė JT abortų politiką. Terminui “seksualinė ir reprodukcinė sveikata“ buvo leista plisti tik tiek, kiek jis gali išlikti neapibrėžtu: už gyvybės išsaugojimą pasisakančios, daugiausiai besivystančios šalys gali skelbti, kad jos neįtraukia abortų į programas priimdamos reprodukcinės sveikatos finansinę pagalbą iš šalių donorių.“

“Debatai Saugumo Taryboje parodo, kad JAV yra pasiryžę atsikirsti savo sąjungininkų kaltinimams. Europos nacijos, įskaitant Amerikos artimus sąjungininkus – Britaniją ir Prancūziją, kaltina JAV pažeidžiant Ženevos Konvencijas. Jie nurodė JAV Užsienio pagalbos įstatymo Helmso pataisą, kuri draudžia finansiškai remti abortus. Iš tikrųjų tokių nuostatų karo įstatymuose nėra ir jie nereguliuoja vidaus įstatymų taikymo.“

Galiausiai, kol ketinau aprašinėti dar vieną konkretų JAV vykstantį atvejį, susijusį ne tik su kova už teisę į gyvybę, bet ir su teise į religijos bei sąžinės laisve, atėjo džiugios naujienos apie tai ir čia skelbiu gana šviežią pranešimą, kurį savo feisbuko profilyje kartu su Ramūno Aušroto komentarais apie panašią situaciją Lietuvoje, paskelbiau prieš kelias dienas:

“JAV Aukščiausiojo teismo sprendimas dėl sveikatos draudimo planų“

“Liepos 8 dieną Jungtinių Amerikos Valstijų Aukščiausiasis teismas paskelbė ilgai lauktą sprendimą dėl darbdavių galimybės dėl religinių ar sąžinės sumetimų neįtraukti kontraceptinių ir abortuojančių priemonių į sveikatos draudimo planus ir padėjo tašką ilgai nagrinėtoje byloje.“

“Barracko Obamos valdymo metu priimta norma sukėlė įvairių keblumų katalikų ir kitoms institucijoms, kurios dėl religinių arba pasaulėžiūrinių motyvų nepritaria kontracepcijos naudojimui, ypač tokios, kuri gali sunaikinti jau užsimezgusį vaisių. Vargšų mažųjų seserų kongregacija, turinti daug senelių priežiūros centrų ir kitų medicininių įstaigų, kreipėsi į teismą, mat įstatymas vertė jas apmokėti kontracepcijos priemones ne vien įstaigų darbuotojams, bet ir pačioms vienuolėms. Jos paprašė išimties ir nurodė, kad galiausiai problemos šerdis nėra pasirinkimas įsigyti ar neįsigyti kontraceptinių priemonių, bet tai, kad įstatymas tokio pasirinkimo net nesuteikia. Kitaip tariant, tai religijos ir sąžinės laisvės problema. Pasak Vargšų mažųjų seserų kongregacijos, kad jos galėtų toliau tarnauti ligoniams ir seneliams, įstatymas jas verčia elgtis prieš savo tikėjimą ir įsitikinimus, nors būtent šie ir motyvuoja tarnauti silpniesiems. Oponentai sutiko, kad įstatymas žeidžia jų įsitikinimus, tačiau didesnį svorį teikė principui, kad kontracepcija turi būti sveikatos paslaugų paketo dalis. 

Bylos nagrinėjimui tęsiantis buvo pasiūlyta arba įvesta keletas kompromisų, tačiau JAV Aukščiausiojo teismo sprendimas padėjo galutinį tašką byloje. JAV katalikų vyskupų konferencija, kuri dalyvavo byloje kaip trečioji pusė, pasidžiaugė, kad Aukščiausiojo teismo sprendimas pateisinti išimtį apgynė religijos ir sąžinės laisvės principą.“

Taigi, kovoti dėl žmogaus teisių ir šiais laikais yra įmanoma, svarbu, kad būtų kam.

%d bloggers like this: